Reorganisation of State Tax Department

Organization Chart
Sr No Date Subject File Type/Size
1 12/07/2024 विभागाची पुनर्रचना_कार्यालयीन आदेश दि. १२.०७.२०२४ PDF icon / (238.19 KB)
2 23/05/2024 विभागाची पुनर्रचना_सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करणेबाबत कार्यालयीन आदेश दि.21.05.2024 PDF icon / (3.27 MB)
3 23/05/2024 विभागाची पुनर्रचना_सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करणेबाबत कार्यालयीन आदेश दि.21.05.2024 प्रपत्र-अ PDF icon / (7.47 MB)
4 23/05/2024 विभागाची पुनर्रचना_सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करणेबाबत कार्यालयीन आदेश दि.21.05.2024 प्रपत्र-ब PDF icon / (11.08 MB)
5 07/03/2024 महाविकास, HQ-11, या कार्यशाखेवरील नियंत्रणाबाबतचे कार्यालयीन आदेश PDF icon / (259.99 KB)
6 16/02/2024 Office Order of, Work allocation order of all Additional Commissioners of State Tax, B-12, Dt. 23.01.2024 PDF icon / (601.56 KB)
7 20/12/2023 कार्यालयीन आदेश दिनांक १९/१२/२०२३ मुख्यालय-२ यांचे अंतर्गत तारांकित ,अतारांकित प्रश्न व विधिमंडळ कामकाजा संबंधीचे विषय बाबत. PDF icon / (406.64 KB)
8 22/11/2023 राज्यकर निरीक्षक यांचे स्थानांतरण झाल्याने त्या कार्यालयांचे सुधारित प्रपत्र-अ ,ब व क PDF icon / (7.38 MB)
9 10/11/2023 कार्यालयीन आदेश विक्रीकर उपायुक्त (अपिले ) यांच्या अपील कार्यभाराबद्दल. दिनांक ०८/११/२०२३ PDF icon / (946.32 KB)
10 09/11/2023 कार्यालयीन आदेश दि.९/११/२०२३ -राज्यकर निरीक्षक उपलब्ध करून देणे बाबत. PDF icon / (942.46 KB)
11 20/09/2023 HQ-०७, संपूर्ण कक्ष बरखास्त करून HQ-०२, मध्ये समायोजित झाल्यानंतर अतिरिक्त झालेले JC हे पद पुणे येथे JC, Nodal-१ म्हणून स्थानांतरित झाल्याने सुधारित प्रपत्र-अ,ब,क बाबत. PDF icon / (3.56 MB)
12 28/08/2023 मुख्यालय-७. मुंबई हा संपूर्ण कक्ष बरखास्त करून मुख्यालय-२, मुंबई मध्ये समायोजित करणेबाबत. PDF icon / (2.49 MB)
13 09/08/2023 जनसंपर्क आणि प्रशिक्षण यांचेवरील नियंत्रणाबाबत कार्यालयीन आदेश, दि ०७.०८.२०२३ PDF icon / (397.96 KB)
14 12/05/2023 आदेश- राज्यकर सहआयुक्त, नोडल-2, मुंबई या पदाचा कार्यभार श्री. अमगोथू श्री रंगा नायक, राज्यकर सहआयुक्त, अन्वेषण – क, मुंबई यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार PDF icon / (611.68 KB)
15 04/05/2023 आदेश- श्री.अमगोथू श्री रंगा नायक (IAS) यांची JC,INV-C माझगाव मुंबई या पदावर दि. 28.04.2023 (म. नं) पासून नियुक्ती. PDF icon / (266.23 KB)
16 03/05/2023 आदेश- अपर राज्यकर आयुक्त, नाशिक क्षेत्र, नाशिक या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. गोविंद बिलोलीकर, (Addl. CST)ठाणे यांचेकडे अतिरिक्त PDF icon / (735.87 KB)
17 19/04/2023 छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभागातील (INV)साठी अतिरिक्त मनुष्यबळ हे 2 A.C., 4 STI व 2 TA या पदांचे सुधारित प्रपत्र अ व प्रपत्र ब. PDF icon / (1.56 MB)
18 12/04/2023 छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद)विभाग(INV)साठी अतिरिक्त मनुष्यबळ, कार्यालयीन आदेश दि.१२.०४.२०२३ PDF icon / (1.03 MB)
19 24/01/2023 नागपूर विभागातील अन्वेषण शाखेसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ स्थानांतरण झाल्याने सुधारित प्रपत्र-अ,ब व क आदेश दि.२४.०१.२०२३. PDF icon / (4.43 MB)
20 18/01/2023 नागपूर विभागातील अन्वेषण शाखेसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ,कार्यालयीन आदेश दि.१८.०१.२०२३ PDF icon / (1.66 MB)
21 20/12/2022 office work order प्रशासकीय सोयीसाठी व कार्यालयीन कामकाजाच्या सुलभीकरणासाठी अंशत: बदल करण्यात येत आहे. PDF icon / (511.48 KB)
22 24/11/2022 आदेश – श्रीमती उल्का एस निंबाळकर, DC यांची सेवा JC, HQ-5, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई PDF icon / (220.07 KB)
23 23/11/2022 Appointment of Nodal Officers for Coordination between Central and State Tax Authorities for verification on Transitional Credit Claims PDF icon / (5.72 MB)
24 31/10/2022 आदेश – DC, PRO, मुंबई (MUM-PRO-E-001) या पदाचा कार्यभार श्री.जनार्दन बाबुराव आटपाडकर, DC, (PUN-VAT-E-804) आदेश. PDF icon / (295.53 KB)
25 18/10/2022 Order:- Regarding appointment of Joint Commissioner of State Tax, Headquarters-2, State of Maharashtra, Mumbai as Nodal Officer for effective implementation of Maharashtra Public Service Rights Act. PDF icon / (283.41 KB)
26 27/09/2022 INV-B विभागातील STO (MUM-INV-C-००१) हे पद Spl. Commissioner Office अंतर्गत पुनर्रचना कक्ष येथे स्थानांतरित_सदर प्रपत्र-अ ,ब व क PDF icon / (3.81 MB)
27 08/09/2022 Order-अन्वेषण-क_मुंबई_भायंदर व रायगड या विभागामध्ये JC_DC_AC_STI_TA ही पदे स्थानांतरित सुधारित प्रपत्र अ, ब, क PDF icon / (13.49 MB)
28 08/09/2022 पद स्थानांतरण आदेश दि ०८.०९.२०२२ PDF icon / (621.1 KB)
29 30/08/2022 PRO या कार्यशाखेवरील नियंत्रण श्रीमती वान्मथी सी. (IAS), JC,INV-B, मुंबई (MUM-INV-F-००२) यांचेकडे सोपविणेबाबत. PDF icon / (249.91 KB)
30 12/07/2022 शुद्धिपत्रक दिनांक १२.०७.२०२२ अंतर्गत (IRC Commissioner)अंतर्गत (IRC Members)आणि (Legal Officer)यांची घोषणा _आदेश दि. २०.१०.२०२१ PDF icon / (246.79 KB)
31 19/05/2022 मुंबई, भाईंदर व रायगड येथील अन्वेषण शाखेस अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणेबाबत – आदेश दि. 19.05.2022. PDF icon / (229.96 KB)
32 06/05/2022 Office Order of Work Allocation of DC (1A) PDF icon / (781.63 KB)
33 05/05/2022 पुणे नोडल विभागातील प्रशासकीय संरचनेत बदल करुन सर्व राज्यकर उपायुक्तांना नोडल विषयक कामाबरोबरच प्रशासकीय नियंत्रणाचे काम देण्याबाबत-आदेश दि.०५.०५.२०२२ PDF icon / (612.08 KB)
34 24/03/2022 Order-राज्यकर सहआयुक्त (मुख्या)८ व राज्यकर सहआयुक्त (मुख्या)५ यांच्या ऐवजी राज्यकर सहआयुक्त (मुख्या)७ व राज्यकर सहआयुक्त (मुख्या)६ यांना IRC आयुक्त घोषित करण्याबाबत आदेश दि. २४.०३.२०२२ PDF icon / (659.04 KB)
35 18/02/2022 POST TRANSFER OF JOINT COMMR. (BCP) & JOINT COMMR. (HQ) 8 _ORDER DT. 18.02.2022 PDF icon / (1.06 MB)
36 13/01/2022 Office Order of Work Allocation of Additional Commissioner of State Tax PDF icon / (4.62 MB)
37 03/01/2022 Office Order of Re-allocation of the work of JC, HQ-1 and JC, HQ-5 dated 03_01_2022 PDF icon / (365.86 KB)
38 27/12/2021 Office Order-विक्रीकर उपआयुक्त (अप‍िले) यांच्या अप‍िल कार्यभाराबद्दल_आदेश दि.27.12.2021 PDF icon / (784.55 KB)
39 20/10/2021 अंतर्गत पुनरावलोकन कक्षासाठी आयुक्त(IRC Commissioner)अंतर्गत पुनरावलोकन कक्ष सदस्य(IRC Members)आणि विधी अधिकारी(Legal Officer)यांची घोषणा _आदेश दि. २०.१०.२०२१ PDF icon / (2.44 MB)
40 14/10/2021 Office Order-अन्वेषण क शाखेच्या निर्मिती नंतर संबंधित कार्यलयांसाठी सुधारित प्रपत्र-अ,ब व क निर्गमित करण्याबाबत. - आदेश दि. १४. १०. २०२१ PDF icon / (2.95 MB)
41 23/09/2021 Office Order-अन्वेषण क शाखेच्या निर्मितीनंतर ठाणे विभागातून स्थानांतरित व नोडल विभागातून विसर्जित कार्यभारांबाबतचा आदेश PDF icon / (226.66 KB)
42 08/09/2021 Corrigendum_ Creation Of Investigation-C Branch_Order dt.08.09.2021. PDF icon / (129.75 KB)
43 30/08/2021 Creation of Investigation-C Branch_Order Dt.30.08.2021 PDF icon / (469.07 KB)
44 30/07/2021 Office Order-Administrative Control of CHITFUND to ADDL CST (PT & ALLIED ACT) -Order dt 30-07-2021 PDF icon / (133.25 KB)
45 06/07/2021 ऐशआराम कर कायद्यांतर्गत दाखल व प्रलंबीत द्वितीय अपिलांच्या निपटाऱ्यांबाबतचा आदेश PDF icon / (173.71 KB)
46 16/06/2021 Administrative order regarding Vigilance, Mahavikas, EIU & Int Audit dtd.16.06.2021 PDF icon / (259.16 KB)
47 01/06/2021 Administrative Control of MAHAVIKAS given to JC INV-A and Addl. Charge of CVO given to JC BCP_ Order dtd. 31.05.2021 PDF icon / (244.51 KB)
48 17/02/2021 Administrative Control of CHITFUND to Add CST (VAT) 2, Mumbai _Order dt 17.02.2021 PDF icon / (123.61 KB)
49 19/10/2020 Office Order-अपर राज्यकर आयुक्त (व्हॅट) १,२ व व्यवसायकर यांना अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणेबाबत आदेश दि. १९.१०.२०२० PDF icon / (255.6 KB)
50 30/09/2020 Office Order-अपर राज्यकर आयुक्त (व्यवसायकर व इतर कायदे )यांच्याकडे नव्याने सोपविण्यात आलेल्या विषयांबाबत आदेश दि ३०.०९.२०२०. PDF icon / (144.88 KB)
51 15/09/2020 Order- रा.स.आ. मुख्यालय -५ (GST) यांच्याकडील विषय रा.स.आ.-मुख्यालय १ (धोरणात्मक बाबी) यांच्याकडे देण्याबाबत तसेच रा.स.आ.-मुख्यालय -७ यांना आंतरराज्य वस्तू व सेवा कर तडजोड (IGST Settlement) या विषयाचे पर्यवेक्षण व नियंत्रण देण्याबाबत -आदेश दि १५/०९/२०२०. PDF icon / (134.75 KB)
52 06/02/2020 Order of Change in Desk of DC Vigilance and Revised Prapatra-B (Mahavikas Code) for CST Office Order Dt. 06.02.2020. PDF icon / (464.21 KB)
53 17/01/2020 Administrative Control of Economic Intelligence Unit Order dt. 16. 01. 2020 PDF icon / (47.94 KB)
54 23/12/2019 Prapatra A, B & C for newly sanctioned post of 3 MSTT Benches at Mumbai, Pune, Nagpur & Mahavikas Code (Prapatra-B) for MSTT_ Order dtd.23.12.2019. PDF icon / (2.96 MB)
55 06/11/2019 Registration Authorities for Grant of Registration and Appellate Authorities in respect of Appeals filed against cancellation of Reg. Certificate under MVAT Act 2002 & CST Act 1956 _ Order dt. 06.11.2019 PDF icon / (490.22 KB)
56 22/07/2019 Order Dt 22.07.19_Admistrative Control Of Chit fund To Add CST Nagpur Zone, Nagpur PDF icon / (162.5 KB)
57 05/07/2019 Order Dt 05/07/19_ Administrative Changes In The Charge Of Add CST PT PDF icon / (178.9 KB)
58 10/08/2018 Additional Charge of Pune Nodal 1 given to JC LTU 2 Pune_ order dt 10.08.2018 PDF icon / (178.79 KB)
59 30/07/2018 Members of State Tax Department Reorganization committee- 2018, Order dt. 30.07.2018 PDF icon / (200 KB)
60 18/07/2018 Office Order for Granting of Functional Controls to Jt. Commr. (Profession Tax) in Thane, Kolhapur, Nasik & Nagpur Zone_ Order DT. 18.07.2018 PDF icon / (186.25 KB)
61 13/07/2018 Appointment of liasoning officer for 15th finance commission- order dtd.13.07.2018 PDF icon / (162.59 KB)
62 22/06/2018 State Tax Department Reorganization Committee-2018 G.R. dt.22.06.2018. PDF icon / (388.84 KB)
63 12/06/2018 Office Order for DC (ADM) & DC (APP) of New STO Desks in Mumbai & Pune- dt. 12.06.2018 PDF icon / (315.41 KB)
64 28/05/2018 Office Order for declaring Prapatra – C of Locations from where posts are transferred to other Location as per order Dt. 19.04.2018 Package icon / (6.49 MB)
65 23/05/2018 Office Order declaring Prapatra-A (Location wise Manpower) and Prapatra-B (Location wise Designations & Mahavikas Code) for the Location from where posts transferred to other locations as per Order dt. 19.04.2018 Package icon / (9.53 MB)
66 19/04/2018 Post transfer of STO_STI_TA from one location to another office_ Order dt. 19.4.2018. PDF icon / (504.42 KB)
67 16/03/2018 OFFICE ORDER FOR WORK DISTRIBUTION DATED 16.03.2018 PDF icon / (153.22 KB)
68 26/02/2018 Notification under Maharashtra Right to Services Act, 2015 (English) PDF icon / (88.59 KB)
69 26/02/2018 Notification under Maharashtra Right to Services Act, 2015 (Marathi) PDF icon / (61.59 KB)
70 02/02/2018 " OFFICE ORDER FOR WORK DISTRIBUTION OF ADDL CST & JC (HQ7) dt 02/02/2018 " PDF icon / (196.76 KB)
71 17/01/2018 "Filling of Appeals against orders passed before 15.04.2017_ Shuddhipatrak dated 17.01.2018” PDF icon / (275.91 KB)
72 08/11/2017 Changes in procedures for filling of Appeals against orders passed after 15.04.2017_ Office order dated 08.11.2017" PDF icon / (421.75 KB)
73 08/08/2017 Corrigendum to TAP order B-455 dtd. 05.08.2017, ACST (VAT) 2, Mumbai." PDF icon / (295.6 KB)
74 05/08/2017 Transfer of Appeal Proceeding of ACST VAT (2) Mumbai dt. 05.08.2017" PDF icon / (674.87 KB)
75 01/08/2017 Transfer of Appeal Proceeding of ACST PT & AA (TOP PRIORITY OF JC APPEAL) File / (5.32 MB)
76 28/07/2017 Transfer of Appeal Proceeding of ACST VAT (2), Mumbai Package icon / (1.39 MB)
77 12/07/2017 DC ADM AND DC APP OF NEW STO DESKS IN MUMBAI AND PUNE ORDER DT 12.7.2017 PDF icon / (583.26 KB)
78 27/06/2017 Transfer of Appeal proceedings as on dt. 27.06.2017 Package icon / (11.43 MB)
79 19/06/2017 APPEAL TAP ORDER OF ACST(PT & AA) MUMBAI) File / (22.86 MB)
80 19/06/2017 Transfer of Appeal proceedings ACST VAT (2) Mumbai. (BST, PT, LUXURY Act) Package icon / (4.11 MB)
81 17/06/2017 Transfer of Appeal proceedings Package icon / (30.81 MB)
82 19/05/2017 STO_STI_TA Post transfer from Kolhapur location to Sangli, Satara & Ratnagiri Order Dt.19/05/2017 PDF icon / (591.35 KB)
83 16/05/2017 Administrative Changes in Mumbai & Pune Divisions - Corrigendum dt. 16/05/2017 PDF icon / (481.35 KB)
84 09/05/2017 Office order for shifting of posts of STO's, STI's & TA's from one office location to other office location, dated 09.05.2017 PDF icon / (947.46 KB)
85 28/04/2017 Administrative Changes in Mumbai & Pune Divisions Order Dt.28.04.2017 PDF icon / (8.47 MB)
86 05/04/2017 Changes in Additional CSTs charge PDF icon / (268.33 KB)
87 28/02/2017 Guidelines for acceptance of Appeals in certain cases Dt.28/02/2017 PDF icon / (391.92 KB)
88 05/01/2017 Further instructions regarding change in Appeal procedure Dt.05.01.2017 PDF icon / (210.86 KB)
89 28/12/2016 Office Order for Controlling Appeal and Recovery Work Dt.28.12.2016 PDF icon / (176.95 KB)
90 21/12/2016 Further instructions regarding change in Appeal procedure Dt.21/12/2016 PDF icon / (376.71 KB)
91 30/11/2016 Corrigendum regarding changes in procedure of filing Appeals _ dated 30/11/2016 PDF icon / (168.21 KB)
92 28/11/2016 Office Order regarding changes in procedure of filing Appeals _ dated 28/11/2016 PDF icon / (319.2 KB)
93 23/08/2016 Office Order for work allocation of Joint Commissioner (Training) PDF icon / (118.61 KB)
94 22/08/2016 Office Order for work allocation and jurisdiction of Special / Additional Commissioner / Joint Commissioner PDF icon / (442.59 KB)
95 21/07/2016 Post Transfer_Palghar to Bhayander & Dhule to Jalgaon_Prapatra B & C_ Order Dt 21.07.2016 PDF icon / (3.57 MB)
96 17/12/2015 Office Order for work allocation and jurisdiction of Additional Commissioner after restructuring PDF icon / (366.99 KB)
97 17/12/2015 Office Order for new Nodal Division Joint Commissioner & controlling DDO after restructuring PDF icon / (384.65 KB)
98 17/12/2015 Office Order for work allocation and jurisdiction of JC / DC Appeal after restructuring PDF icon / (738.32 KB)
99 08/12/2014 Pending appeal cases transfered from JC (Appeal) and DC (Appeal) to non appealate authority dated - 08.12.2014 PDF icon / (81.1 KB)
100 01/04/2014 Office order regarding Appeal Charges and their Jurisdiction - Deputy Commissioner (Appels) dated 01.04.2014 PDF icon / (49.3 KB)