"ई-७०४-नवीनतम टेम्पलेट"

"सर्व ई-७०४ पात्र व्यापाऱ्यांनी महाजीएसटी संकेतस्थळावरील नवीनतम टेम्पलेट वापरणे आवश्यक आहे."