"ई-वे बिल प्रणाली"

मालाच्या राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी ई-वे बिल प्रणाली २५ .०५ .२०१८ पासून अनिवार्य आहे.