३१ मार्च २०१६ पूर्वीच्या कालावधीसाठी विवरण पत्रक दाखल करण्याची सुविधा महाजीएसटी पोर्टलवर उपलब्ध केली आहे. कृपया व्यापारी परिपत्रक ९टी/२०१८ पहावे.

३१ मार्च २०१६ पूर्वीच्या कालावधीसाठी विवरण पत्रक दाखल करण्याची सुविधा महाजीएसटी पोर्टलवर उपलब्ध केली आहे. कृपया व्यापारी परिपत्रक ९टी/२०१८ पहावे.