व्यवसाय कर कायदा (नोंदणी / नावनोंदणी ) अंतर्गत यशस्वीपणे अर्ज सादर केल्यावर तात्काळ नोंदणीची कार्यपद्धती व्यापाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे.

व्यवसाय कर कायदा (नोंदणी / नावनोंदणी ) अंतर्गत यशस्वीपणे अर्ज सादर केल्यावर तात्काळ नोंदणीची कार्यपद्धती व्यापाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे.