वस्तू व सेवा कर विधेयके

 संसद संमत केंद्रीय जीएसटी, आंतरराज्य जीएसटी, केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी आणि राज्य कर भरपाई विधेयके यासाठी खालील फाईल डाउनलोड करा.