व्यवसायकर नोंदणी धारकांसाठी विलंब शुल्क न भरता सर्व प्रलंबित विवरणपत्रे भरण्यासाठीचा अंतिम दिनांक ३१ मे २०२०

त्वरा करा !!! कोणत्याही प्रकारचा विलंब शुल्क न भरता व्यवसायकर नोंदणी धारकांसाठी सर्व प्रलंबित विवरणपत्रे भरण्यासाठीचा अंतिम दिनांक ३१ मे २०२० पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. कृपया व्यापारी परिपत्रक ६ टी २०२० पहा.