नोंदणी आवेदन रद्द करण्यासाठी (REG २९) अर्ज केलेल्या व्यापाऱ्यांची यादी.