मुख्य दक्षता अधिकारी, वस्तू व सेवाकर विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई

भ्रष्टाचारासंबंधी तक्रारींसाठी मुख्य दक्षता अधिकारी, वस्तू व सेवाकर विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई यांना ०२२/२३७६००१२, २३७६०८८३ या क्रमांकावर संपर्क करा.