नोंदीत जीवित व्यापाऱ्यांची संख्या (३० नोव्हेंबर २०२० रोजी )

नोंदीत जीवित व्यापाऱ्यांची संख्या  (३० नोव्हेंबर २०२० रोजी )
कायद्याचे नाव 

नोंदीत जीवित व्यापाऱ्यांची संख्या

वस्तू व सेवा कर कायदा ( एसजीएसटी)

(महाराष्ट्र राज्याच्या  वाटणीचे )

१५,८१,४४१
मूल्यवर्धित कर(व्हॅट) कायदा ३३,९६३
केंद्रीय विक्रीकर कायदा २९,६०७
व्यवसाय कर कायदा  (नोंदणी ) ५,२५,५०२
व्यवसाय कर कायदा (नाव नोंदणी ) २५,६४,५८५
एकूण ४७,३५,०९८