पंचवार्षिक व्यवसाय कर बंद

"पंचवार्षिक व्यवसाय कर योजना दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून बंद करण्यात आली आहे. त्याऐवजी नवीन OTPT योजना लवकरच अमलात येणार आहे."