व्यवसायकर नोंदणी धारकांसाठी वि.व. 2020-21 पर्यंतचा ई-विवरणपत्र नमुना IIIB डाउनलोड >> नमुने >> इलेक्ट्रॉनिक नमुने >> PTRC Return Template Version 1.0.001 येथे उपलब्ध आहे.

व्यवसायकर नोंदणी धारकांसाठी वि.व. 2020-21 पर्यंतचा ई-विवरणपत्र नमुना IIIB डाउनलोड >> नमुने >> इलेक्ट्रॉनिक नमुने >> PTRC Return Template Version 1.0.001 येथे उपलब्ध आहे.