व्यवसायकर नोंदणी धारकांची वि.व. 2020-21 साठी विवरणपत्र दाखल करण्याची वारंवारता नविन संदेश येथे उपलब्ध आहे. व्यवसायकर नोंदणी धारकांनी त्यांच्या वारंवारतेप्रमाणे विवरणपत्र दाखल करावेत.

व्यवसायकर नोंदणी धारकांची वि.व. 2020-21 साठी विवरणपत्र दाखल करण्याची वारंवारता नविन संदेश येथे उपलब्ध आहे. व्यवसायकर नोंदणी धारकांनी त्यांच्या वारंवारतेप्रमाणे विवरणपत्र दाखल करावेत.