वर्ष २०१७-१८ करीता सुधारीत वार्षिक विवरण पत्र दाखल करण्यासाठी टेम्प्लेट

वर्ष २०१७-१८ करीता सुधारीत वार्षिक विवरण पत्र दाखल करण्यासाठी टेम्प्लेट संकेतस्थळावरील "व्यापाऱ्यांकरिता सुविधा" मधील "कार्यपद्धती व नियमपुस्तिका" विभागामध्ये उपलब्ध आहे